Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 1.         Algemeen

AvixNL biedt Online Software Services en/of Producten op het gebied van woningwaardebepalingen voor makelaars en taxateurs. Met de Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten van AvixNL kunnen makelaars en taxateurs woningwaarderapporten opvragen ter ondersteuning van hun werkzaamheden. De woningwaarderapporten van AvixNL zijn gebaseerd op een wiskundig model dat door AvixNL is ontwikkeld en wordt beheerd. AvixNL biedt makelaars en taxateurs ook de mogelijkheid om een online marketing tool op de eigen website te plaatsen, waarbij geïnteresseerden een woningwaarde-indicatie kunnen opvragen. De geïnteresseerden laten hierbij contactgegevens achter, zodat de betreffende makelaar en/of taxateur met de geïnteresseerde contact op kan nemen voor eventuele dienstverlening.

De Services en/of Producten worden geleverd door AvixNL B.V., handelend onder de naam AvixNL. Transformatorweg 104, 1014 AK Amsterdam, KvK-nummer: 64371883.

 1.         Toepasbaarheid

Door gebruik te maken van onze Services en/of Producten gaat u er als gebruiker mee akkoord om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en condities. Lees daarom deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Services en/of Producten gaat gebruiken.

 1.         Voorwaarden gebruik

Om onze Services en/of Producten te gebruiken moet u zich registreren als gebruiker en een account aanmaken. U bent verplicht hierbij juiste en volledige informatie te verschaffen. Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd om deze voorwaarden te accepteren.

Door u te registreren gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken. AvixNL gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In onze privacy-verklaring en ons privacybeleid hebben wij dit nader uitgewerkt. Bij onze dienstverlening worden ook persoonsgegevens van consumenten verstrekt aan de afnemers van onze diensten. Als afnemer bent u er zelf verantwoordelijk voor om bij het gebruiken en verwerken van deze gegevens de privacy-regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht te nemen.

Door het proces van accountregistratie geheel te doorlopen, accepteert u de daarin vermelde voorwaarden en accepteert u  deze voorwaarden als onderdeel van het gebruik van onze Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten. Wanneer u deze voorwaarden accepteert namens een onderneming of andere juridische entiteit, dan zullen de termen ‘u’ en ‘uw’ betrekking hebben op deze entiteit. Wanneer u niet de bevoegdheid hebt om deze voorwaarden te mogen accepteren, accepteer deze dan ook niet. In dat geval kunt u geen gebruik maken van onze Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten.

Voor alle activiteiten binnen en afkomstig van uw account bent u zelf als enige verantwoordelijk. Houdt uw wachtwoord geheim en informeer AvixNL zo snel mogelijk bij een vermoeden van misbruik van uw account.

Door gebruik te maken van onze Services en/of Producten en/of Producten gaat u ermee akkoord dat eventuele woningkenmerken die door u worden verstrekt bij het gebruik van onze Services en/of Producten worden gebruikt door Matrixian Group B.V. voor marketing- en datakwaliteitsdoeleinden van de diensten van Matrixian Group B.V.

U zult onze Services en/of Producten niet veranderen of wijzigen;

U zult onze website en Services en/of Producten niet kopiëren;

U zult van onze Services en/of Producten gebruiken conform deze voorwaarden.

 1.         Tarieven en betalingen

Voor de registratie van uw account en het controleren van uw betaalgegevens, vragen wij u in het registratieproces eenmalig een verificatiebetaling te doen van € 1,-. Zonder deze betaling kan er geen account worden aangemaakt.

De tarieven voor onze Services en/of Producten worden vermeld bij de productinstellingen onder uw account. U kunt deze ook vinden op onze website avixnl.nl.

De tarieven kunnen door AvixNL op elk moment worden gewijzigd. U wordt van wijzigingen in tarieven van te voren geïnformeerd en u kunt op basis van eventuele tariefverhogingen uw abonnement opzeggen met ingang van de tariefwijziging. Zie ook verderop bij ‘Beëindiging van de overeenkomst’.

Voor de betalingen van onze Services en/of Producten machtigt u AvixNL om de bedragen automatisch van uw bankrekening af te schrijven.

De kosten voor het abonnement op de marketing/lead tool zijn maandelijkse kosten. Deze abonnementskosten worden automatisch van uw rekening afgeschreven wanneer u het product activeert onder uw account. Vervolgens incasseren wij het maandbedrag na elke 30 dagen van uw rekening, zolang het abonnement actief is. De kosten voor het gebruik van de marketing/lead tool zijn op voorhand betaalbaar.

Onze Sevice/Product woningwaarderapport betreft geen abonnement. Per opgevraagd woningrapport worden vaste kosten in rekening gebracht. U betaalt de kosten voor de door u opgevraagde rapporten maandelijks via automatisch incasso. Bij de activatie van uw account is dit product standaard geactiveerd. Na 30 dagen worden de kosten van de door u opgevraagde woningrapporten in de 30 dagen daarvoor bij elkaar opgeteld en automatisch van uw rekening afgeschreven. Deze kosten zijn dus achteraf betaalbaar.

U ontvangt de facturen voor de door u afgenomen Services en/of Producten via e-mail. De facturen worden ook opgeslagen onder uw accountgegevens.

Indien het automatisch incasso van uw bankrekening niet lukt, worden de Services en/of Producten voor u gedeactiveerd en kunt u daar geen gebruik meer van maken totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 1.         Leveringen & Garantie

Onze Online Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten zijn 24 uur per dag beschikbaar.

Wij garanderen een beschikbaarheid van onze Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten van minimaal 99,5% per jaar.

U bent zelf verantwoordelijk voor adequate hardware en internetverbinding aan uw zijde.

U ontvangt binnen maximaal 1 uur uw opgevraagde woningwaarderapport. Wij garanderen dat wij in 99% van de gevallen een woningwaarderapport kunnen leveren.

U kunt eventuele vragen of problemen via online chat, e-mail of telefoon bij ons kenbaar maken. Wij garanderen een reactie op uw verzoek binnen 2 werkdagen.

Wij geven geen garanties over de juistheid van de getoonde informatie. AvixNL biedt geen taxatiediensten aan. De woningwaarden die AvixNL berekent zijn slechts te beschouwen als een indicatie van de woningwaarde. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 1.         Intellectueel eigendom

De inhoud van de AvixNL Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten is eigendom van of in licentie gegeven door AvixNL. De inhoud mag niet worden gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, verkocht of anderszins worden gebruikt of misbruikt.

 1.         Beëindiging van Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten

De Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten en/of Producten waarvan u via een account op AvixNL gebruik maakt, kunt u op elk gewenst moment deactiveren onder uw accountinstellingen. De marketing / lead tool blijft na uw deactiveren in totaal 30 dagen beschikbaar vanaf de laatste maandelijkse vooruitbetaling per automatische incasso. U blijft voor deze periode abonnementsgeld verschuldigd.

AvixNL kan het verlenen van diensten om welke reden dan ook en op elk moment beëindigen met ingang van 10 dagen na de schriftelijke kennisgeving aan u.

In geval van een eventueel faillissement van AvixNL wordt de overeenkomst direct bij het uitspreken van het faillissement beëindigd.

Indien AvixNL de tarieven verhoogt, kunt u de overeenkomst opzeggen binnen één maand nadat de tariefverhoging is ingegaan.

 1.         Aansprakelijkheid

Wij doen ons uiterste best om onze diensten veilig te maken, maar we zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruikers van onze Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten, of schade geleden door derden als gevolg van onvoldoende beveiliging.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van virussen of virus geïnfecteerde informatie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van de acties van derden die zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot onze website.

Behalve indien wettelijk vastgelegd, zijn wij niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit een schending van onze verplichtingen, zorgplicht, wettelijke plichten of impliciete garanties in verband met door ons geleverde Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten aan u en voor zover enige wet verplichtingen of garanties impliceert die niet mogen worden uitgesloten, is onze aansprakelijkheid naar onze keuze beperkt tot het opnieuw leveren van de Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten of het betalen van de kosten van het opnieuw leveren van de Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten.

De afnemer van onze diensten is er zelf verantwoordelijk voor om bij het gebruiken en verwerken van via de Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten van  Avix verkregen persoonsgegevens, de privacy-regelgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht te nemen. Avix aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van schending van deze regelgeving door de afnemers van de Services en/of Producten en/of Producten en/of Producten van Avix.

 1.         Overmacht

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuken die zich voordoen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, zoals (maar niet beperkt tot) stroomstoringen, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonlijnen, overbevolking van verbindingen tekortkomingen van derden waarvan we afhankelijk zijn, overheidsactie, arbeidsverstoringen onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, of internationale conflicten.

 1.       Tot slot

AvixNL behoudt zich het recht voor om onze algemene voorwaarden te wijzigen. Van een wijziging van onze algemene voorwaarden stellen wij u op de hoogte via elektronische weg. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang van toepassing. Als u het als gebruiker niet eens bent met de wijziging van deze voorwaarden, hebt u het recht om uw account te beëindigen binnen één maand na de wijziging van de Algemene Voorwaarden, behoudens de beëindigingsmogelijkheden, genoemd in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) die – voor zover wettelijk mogelijk is – geeft uitvoering aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst.

 1.       Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen in verband met de (uitvoering van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen AvixNL statutair is gevestigd.

Download

Algemene Leveringsvoorwaarden